Menú

Treball / Pràctiques

OFERTA DE TREBALL

Convocatòria per a cobrir substitució per maternitat, plaça de Coordinador/a d'exposicions i programa educatiu de la Fundació Foto Colectania

La Fundació Foto Colectania obre convocatòria per a cobrir substitució per maternitat, plaça de Coordinador/a d'exposicions i programa educatiu de la Fundació a jornada completa.

Data prevista d’incorporació: 30 de setembre 2019
Data límit de recepció de currículums: 15 de setembre 2019
Fes-nos arribar el teu currículum a: info@fotocolectania.org indicant a l’assumpte de l’email: Convocatòria coordinador/a d’exposicions.

REQUISITS:

 • Comptar amb titulació superior universitària en Història, Història de l'Art, Humanitats, Gestió Cultural, Gestió de Museus o similar, i tenir estudis de postgrau.
 • Tenir coneixements i experiència en gestió d’exposicions.
 • Domini parlat i escrit de llengua catalana (certificat C o superior), castellana i anglesa.
 • Gran capacitat d’organització, previsió i planificació, i assoliment de calendaris de treball.
 • Capacitat de treball en equip i per a coordinar equips.

FUNCIONS:

Planificar i coordinar les exposicions temporals i itinerants de la Fundació en totes les seves fases: disseny, logística i producció, d'acord a les indicacions de direcció i comissariat, per a garantir la seva òptima execució en termes de qualitat, cost i temps.

En concret:

 • Elaborar la planificació i els corresponents calendaris de treball.
 • Realitzar la gestió econòmic-administrativa elaborant els pressupostos de les exposicions i realitzar el seu seguiment i control, així com la redacció i tramitació de contractes expositius, i seguiment d’altres tràmits administratius.
 • Organitzar i planificar la producció d’obres i emmarcats, així com dels materials expositius necessaris, garantint una òptima execució en termes de costos i temps.
 • Organitzar la logística de transports, nacionals i internacionals, i la pertinent gestió de les assegurances.
 • Coordinar i gestionar la logística de magatzems, optimitzant costos i espai, d’acord a l’inventari de material expositiu.
 • Organitzar i supervisar el muntatge, desmuntatge i manteniment de les exposicions coordinant els diferents equips de treball segons el calendari marcat.
 • Gestionar i supervisar l’equip tècnic i àudio-visual de la sala d’exposicions i garantir el seu correcte manteniment i funcionament, fent el seguiment amb els tècnics responsables.
 • Supervisar i revisar les traduccions de textos expositius, i fer les traduccions al català o castellà quan calgui.
 • Coordinar i fer seguiment de tot el procés de disseny, revisió i producció de la gràfica expositiva i tots els elements de difusió (anuncis, banderoles, etc.).
 • Coordinar la comunicació externa i difusió de les exposicions, i treballar juntament amb l’agència de premsa pel que fa a la redacció de notes de premsa i gestió amb mitjans de comunicació.
 • Supervisar i coordinar els becaris de l’àrea de coordinació i producció.

Coordinar i organitzar les activitats de la Fundació d'acord a les indicacions de direcció en totes les seves fases: organització, comunicació i producció, incloent preparació de materials necessaris, contacte amb les diferents parts, supervisió de requeriments tècnics, coordinació de sala i equip; així com supervisar el correcte funcionament de les activitats durant el seu desenvolupament.

Planificar, coordinar i organitzar els diferents programes educatius que ofereix la Fundació d'acord a les indicacions de direcció, en totes les seves fases.

En concret:

 • Fer el seguiment d’escoles i entitats.
 • Coordinar i atendre les peticions de visites de grups segons el calendari de visites, i dur a terme les visites guiades a les exposicions, en l’idioma que correspongui i atenent a les necessitats educatives de cada grup.
 • Coordinar i fer seguiment dels diferents projectes educatius de la Fundació, incloent la ideació, producció i desenvolupament de tallers infantils, activitats educatives o visites guiades per a infants o estudiants.

PRÀCTIQUES

La Fundació Foto Colectania ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques de caràcter formatiu no remunerades compatibles amb els estudis, mitjançant convenis de col·laboració amb escoles de fotografia, universitats i centres d'ensenyament superior.

Departament de coordinació d'exposicions i activitats:
Suport a totes les tasques vinculades a l'organització i producció d'exposicions, tant a la seu de la Fundació com en altres centres, suport en el muntatge d'exposicions i itineràncies, suport en l'organització d'activitats relacionades amb les exposicions, i també suport a l'atenció al visitant.

Departament de cambra i col·lecció:
Suport en les diverses tasques de gestió de la col·lecció, incloent tant la conservació preventiva, com la sortida i entrada d'obra per préstecs o exposicions de la col·lecció. També, suport a la gestió de la biblioteca, a través de la catalogació de noves adquisicions, així com atenció al visitant per a consultes.

Perfil
Estudis i interès en gestió cultural, museologia i, organització de projectes. Es requereix coneixement d'anglès i català. Busquem persones motivades, amb ganes d'adquirir nous coneixements, ben organitzades, amb orientació al detall i al treball en equip.

Fes-te
amic